Vi levererar IT med kundens verksamhet i fokus

Integritetspolicy

SÅ HÄR BEHANDLAR ARCIT GROUP AB DINA PERSONUPPGIFTER

ArcIT Group AB  är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Personuppgiftlagen (1998:204) som ersätts av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) den 25 maj 2018 (tillsammans benämnda

 

Tillämplig Dataskyddslagstiftning

ArcIT Group AB  värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna Integritetspolicy beskriver hur ArcIT Group AB behandlar dina Personuppgifter.
Har du några frågor om vår behandling av Personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

 

Vem ansvarar för dina Personuppgifter?

ArcIT Group AB AB, org.nr. 559103-4745 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

 

Hur får ArcIT Group AB dina Personuppgifter?

ArcIT Group AB samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via formulär, e-post eller telefon, gör en felanmälan eller i övrigt använder dig av våra tjänster.
ArcIT Group AB behandlar även Personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma från exempelvis marknadsundersökningsinstitut, banker, publika adressregister och myndigheter.

ArcIT Group AB behandlar de Personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, IP adresser, samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av ArcIT Group AB (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

 

Vilket ändamål har ArcIT Group AB med personuppgiftbehandlingen?

Dina Personuppgifter kan komma att behandlas av ArcIT Group AB för bland annat följande ändamål:
• fullfölja leveranser gentemot dig
• hantera och administrera supportärenden
• kunna debitera för användning av våra tjänster
• kontakta dig
• använda som underlag vid fakturering och bokföring
• för statistisk och analysändamål

ArcIT Group AB behandlar dina Personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig samt om du har lämnat samtycke till behandlingen. ArcIT Group AB kan även behöva behandla dina Personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning (ex lagen om elektronisk kommunikation, bokföringslagen). ArcIT Group AB behandlar även Personuppgifter när det är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis kundserviceärenden samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter behandlas av ArcIT Group AB och i förekommande fall av  personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av ArcIT Group ABs rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför ArcIT Group AB AB.

 

Överföring av personuppgifter till tredjeland.

ArcIT Group AB överför inte dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina Personuppgifter till oss.

 

Hur länge behandlar ArcIT Group AB dina Personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka Personuppgifterna behandlas. ArcIT Group AB behandlar dina Personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för ArcIT Group AB, vilket innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina Personuppgifter. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer av rättligs förpliktelse enligt Bokföringslagen.

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?
• Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi behandlar om dig.
• Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
• Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
• Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
• Du har alltid rätt att invända mot viss typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

  • Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
    • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte ArcIT Group AB bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på de kontaktvägar som anges nedan.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

 

Hur skyddas dina uppgifter?

ArcIT Group AB arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina Personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

 

Cookies

ArcIT Group ABs webbplatser använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

 

Uppdatering av denna Integritetspolicy

ArcIT Group AB gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy.

 

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.


ArcIT Group AB
Lilla Södergatan 5
223 53 Lund

Telefon: 046-189999

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. maj 2018.